தாமதமே வேண்டாம் உடன் யுத்தத்தை நிறுத்துங்கள் ஐ நா செயலர் !

Related posts