நீர் இன்றித் தவித்த தாய்க்கு குழாய்க்கிணறு அமைத்துக்கொடுத்தது தமிழ் கொடி.

Related posts