துருக்கிய அதிபர் ஐரோப்பாவிற்கு நேசக்கரம் பிரிட்டன் 53 நாடுகளுடன் வர்த்தகம் !

Related posts