700 மீட்டர் ஆழ சுரங்கத்தில் சிக்கிய 35 பேர் ஒரு சில மணி நேரத்தில் மீட்கப்பட்டனர் !

Related posts