இரண்டு வருட ஆட்சியில் 10.000 பொய்கள் சொன்ன அமெரிக்க அதிபர்..

அமெரிக்காவின் வோஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிகை தகவல்..

அலைகள் 30.04.2019

Related posts