ஆப்கானிஸ்தான் அகதிகளை திருப்பி அனுப்புவதை பல நாடுகள் நிறுத்தம் !

Related posts