தன் தவறை யார் சுட்டி காட்டுகிறானோ அவன் போராட்டத்தின் எதிரி !

Related posts