100 மில்லியன் டாலர்களை சவுதியிடம் இலஞ்சமாக வாங்கிய மன்னர் ஓட்டம் !

Related posts