கொரோனா தடுப்பு மருந்து 3 மாதம் அமெரிக்காவிற்கு மட்டுமே ஆடர் முடிந்தது !

Related posts