துருக்கி யுத்தத்தை நிறுத்தியது ? அமெரிக்க உயர் மட்டம் துருக்கி தலை நகரில் ! இரவு !

Related posts