தௌகீத் ஜமாத்தை அழிப்பேன் சிறீலங்கா இராணுவ தளபதி

வெளிநாடுகளிலும் முக்கியம் பெற்ற செய்தி..

அலைகள் 17.05.2019

Related posts