எழுத்து பிழையுடன் 50 டாலர் தாள் நாணயங்கள் ! சில் இல்லாமல் இறங்கிய விமானம் !

Related posts