பெரு நாட்டின் முன்னாள் அதிபர் தலையில் துப்பாக்கியால் சூடு..

இப்போது கோமா நிலையில்..
மூன்று தடவைகள் நின்று மீண்டும் அடித்தது இதயம்..
ஊழல் குற்றச்சாட்டில் கைதாக முன் கதையை முடிக்க முயன்றார்..
ஊழல் தலைவர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி..

அலைகள் 17.04.2019

Related posts