தமிழகத்தின் சிறு கட்சிகளால் ஏன் திராவிடத்தை வீழ்த்த முடியாது..?

குருவிச்சை கட்சிகளாகவே இவை இருக்கின்றன..
ஒரு தலைவரே உண்டு அவர் இறந்தால் இன்னொருவர் இல்லை..

வாக்கு வங்கி அளவில் பணம் வேண்டுவதே இவர்களில் பலரது வேலை..

அலைகள் 17.04.2019

Related posts