வளர்த்தவனை மிதித்து கொன்ற கினி கோழி இராட்சத பறவை

கோழி மேய்ந்து வாழ்ந்தவனுண்டு..
கோழி மிதித்து செத்தவனுமுண்டு தோழா..
இதனுடைய கால்கள் மிகவும் மோசமானவை… அடித்தால் அடிதான்..

அலைகள் 15.04.2019

Related posts