வளர்த்தவனை மிதித்து கொன்ற கினி கோழி இராட்சத பறவை

கோழி மேய்ந்து வாழ்ந்தவனுண்டு.. கோழி மிதித்து செத்தவனுமுண்டு தோழா.. இதனுடைய கால்கள் மிகவும் மோசமானவை... அடித்தால் அடிதான்.. அலைகள் 15.04.2019