மும்பாயில் 20.000 பேர்களுக்கு மூன்று கழிவறைகள்..40 வீதம் பிளாஸ்டிக் கழிவு

பாலும் தேனும் ஓடுவதாக அரசியல்வாதிகள் பிரச்சாரம்.. தமிழகத்தின் கூவம் போல திரும்பின திசையெல்லாம் கூவும்.. குப்பை.. எலி.. நோய்.. சேரி.. அப்பப்பா..

சிறப்பு செய்தி..

அலைகள் 14.04.2019

Related posts