எக்குவடோரில் விக்கிலீக்ஸ் யூலியன் ஆஸஞ்சே கையாட்கள் கைது..

இரண்டு முக்கிய செய்திகள் இடம் பெறுகின்றன..

01. சூடானில் புதிய சூழல்
02. விக்கிலீக்ஸ் அதிபரின் சகாக்கள் கைது..

அலைகள் 14.04.2019

Related posts