மாகாண அதிகாரம் தெற்கே செல்ல அனுமதியேன் ஆளுநர்

மாகாணங்களின் அதிகாரம் மத்திக்கு திரும்பி செல்வதை தானும் விரும்பவில்லை என வடக்கு ஆளுநர் கூறியிருக்கிறார்.

இதுபோல பல்வேறு கருத்துக்களை அவர் கூறி வருகிறார். ஆனால் வடக்கில் ஆளுநராக இருப்பதில் உள்ள கடுமையை அவர் புரிந்துவிட்டதை அவருடைய தொடர்பற்ற உரைகள் காட்டுகின்றன.

Related posts