அலைகள் காலை உலகச் செய்தி 11.03.2019 திங்கள்

கீழே விழுந்த எதியோப்பிய விமானத்தின் கதை..
பல நாடுகள் இந்த விமானமே வேண்டாமென நிராகரிப்பு..
விபரம் என்ன சிறப்பு செய்தி அழகிய காட்சிகளுடன்..
அலைகள் 11.03.2019

Related posts