அலைகள் உலகச்செய்திகள் 09.02.2019 சனிக்கிழமை

இன்று டென்மார்க் வீதிகளிலே நாய்கள் விரட்ட விரட்ட பதிவான உலகச் செய்திகள்.. நாயிற் கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே.. என்று மணிவாசகர் சொன்னதே நினைவுக்குள் வருகிறது.

அலைகள் 09.02.2018 சனிக்கிழமை

Related posts