டென்மார்க் யெகோவாவின் சாட்சிக்கு ரஸ்யாவில் ஆறு வருடங்கள் சிறை..

ரஸ்யாவில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு மின்னல் வேகத்தில் காரண காரியங்களுடன் அலைகளில்..

அலைகள் 06.02.2019

Related posts