அமெரிக்க அதிபரின் வருடாந்த அரசுமுறை பேச்சு 2019 சிறப்புப் பார்வை

Stat of the union உரையின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன..?

அலைகள் 06.02.2019

Related posts