கோட்டை கல்லாறில் உள்ள இரண்டு தங்க கடற்கன்னி சிலைகள் !

இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தில் புது உருவம் பெற்ற டென்மார்க் H.C.Anderesan இன் கற்பனைக்கு கோட்டை கல்லாறு தந்த புதிய வடிவம் !

Related posts